Over Ons

Subsidie

Het NFD kan eigenaren van draaiorgels die tot het Nederlands cultureel erfgoed behoren financieel ondersteunen bij de revisie of restauratie van hun instrument. Stichtingen kunnen ook worden ondersteund bij aankoop.

De financiële middelen van het NFD zijn echter beperkt. Daarom stelt het NFD een aantal belangrijke voorwaarden aan het geven van subsidie:

  • het orgel moet na aankoop of restauratie of revisie een publieksfunctie krijgen of behouden, dat wil zeggen, het moet regelmatig aan het algemene publiek worden gepresenteerd.
  • De revisie of restauratie moet worden uitgevoerd door een restaurateur die door het NFD als zodanig is erkend.

Om subsidie aan te vragen dient o.m. :

  • een aanvraagformulier te worden ingevuld.
    (aan te vragen bij het secretariaat p/a Willem de Zwijgerlaan 21 3761 CP Soest)
  • een offerte en restauratieplan van een erkende restaurateur te worden overlegd.

Nadere voorwaarden vindt u in het subsidiereglement.

Binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag neemt het bestuur een beslissing die schriftelijk aan de aanvrager wordt medegedeeld.

Erkend restaurateur

De eigenaar van een draaiorgel die subsidie aanvraagt bij het NFD moet bij die aanvraag een restauratieplan en een offerte indienen, opgesteld door een door het NFD erkende restaurateur. De eigenaar bepaalt zelf aan wie hij de restauratie van zijn orgel toevertrouwt. Is deze niet als zodanig door het NFD erkend, dan zal onze restauratieadviseur nagaan welke vergelijkbare prestaties deze restaurateur in het verleden heeft verricht. Als deze toets positief uitvalt, kunnen een voorlopige goedkeuring en een positief besluit tot financiële ondersteuning daarvan het gevolg zijn. Na oplevering zal dan, afhankelijk van het resultaat, worden besloten tot al dan niet erkenning.