NFD vrijgesteld van schenkingsrecht

04-02-15

Het NFD is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling op grond van het Anbi-besluit. Dit betekent dat het NFD geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die het NFD ontvangt. Uitkeringen die het NFD doet in het algemeen belang zijn eveneens vrijgesteld van het recht van schenking. Daarnaast kan een NFD-donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Er moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan alvorens de aftrekpost wordt geaccepteerd, zoals schriftelijke bewijsstukken (bankafschriften), een drempel van 1% van het verzamelinkomen met een minimum van € 60,- en een maximum van 10% van uw drempelinkomen. Onze penningmeester, dhr. J.C. Janse, is gaarne bereid u hierover desgewenst nader te informeren. tel: 0118 - 629880 of mail naar: penningmeester@draaiorgelbehoud.nl